Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solon Advocaten

 1. Solon Advocaten (“Solon”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en stelt zich ten doel de advocatuur uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. Bij de uitoefening van haar praktijk laat Solon zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Solon, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard door of namens Solon, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Solon gebaseerd op (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of op welke grond dan ook, is beperkt tot het bedrag of de bedragen dat/die onder de door Solon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval wordt/worden uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 4. Bij het inschakelen van derden door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, zal Solon steeds zorgvuldig te werk gaan. Solon is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Solon gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die cliënten te aanvaarden.
 5. Solon wordt door haar cliënten gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die Solon voor haar cliënten verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Solon.
 6. Niet alleen Solon, maar ook alle personen die door Solon bij het uitvoeren van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Dit geldt nadrukkelijk ook ingeval zij worden aangesproken op grond van onrechtmatig handelen. Hetzelfde geldt voor degenen die bij Solon werkzaam zijn geweest met inbegrip van hun erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Solon hebben verlaten.
 7. Solon verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens conform de beroeps- en gedragsregels die ter zake voor advocaten gelden. Deze geheimhoudingsplicht legt Solon tevens op aan haar medewerkers, bestuurders, commissarissen en aan degenen die bij Solon werkzaam zijn geweest.
 8. Solon heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting. Alle (leverings)termijnen die Solon met haar cliënten overeenkomt, gelden slechts naar beste weten en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op.
 9. Solon brengt haar werkzaamheden periodiek bij haar cliënten in rekening, met gewoonlijk een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient plaats te vinden door storting op een door Solon aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting en/of verrekening.
 10. Ingeval een cliënt een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens Solon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Solon op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.
 11. Ingeval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een cliënt dit binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Solon kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een cliënt hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.
 12. Solon heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten, indien een cliënt(e) een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien cliënt(e) tekortschiet in haar betalingsverplichting(en) jegens Solon, is Solon gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht.
 13. Cliënten hebben het recht hun opdracht aan Solon te allen tijde in te trekken. Alsdan dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden te worden voldaan op de hierboven beschreven wijze.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Solon en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de beroepsregels van de advocatuur is de bevoegde rechter te Den Haag met uitsluiting bevoegd van enig geschil dat tussen Solon en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 15. Solon heeft een klachtenregeling welke van toepassing is op alle door de advocaten van Solon verleende diensten. Zie daarvoor www.solonlegal.nl/klachtenregeling.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Uurtarieven (excl. BTW) medewerkers Solon Advocaten

Partner € 400,00
Senior medewerker variërend van € 225,00 tot € 325,00
Junior medewerker variërend van € 175,00 tot € 225,00